БВП за 2020 г. намалява с 4,2%

Снимка: dariknews.bg

Според публикуваните данни от Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната  възлиза на 33 162 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 796 лв. от стойностния обем на показателя. Данните показват спад от 3.8% на БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и ръст от 2.2% спрямо третото тримесечие на 2020 година. През 2020 г. БВП възлиза на 118 605 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2020 г. намалява в реално изражение с 4.2% спрямо 2019 г. по предварителни данни.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 28 780 млн. лв. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през четвъртото тримесечие на 2020 г. увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.4 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта до 23.9%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 72.9% при 74.7% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление1 през четвъртото тримесечие на 2020 г. се изразходват 79.8% от произведения БВП. Инвестициите формират 21.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2020 г. крайното потребление бележи спад от 1.2% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0.1%. Износът на стоки и услуги нараства с 11.2%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 4.4%. През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност намалява с 3.9%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания спад в: Култура, спорт и развлечения; други дейности – с 11.4%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 10.0%, Промишленост – с 6.8%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – с 4.9%. Износът и вносът на стоки и услуги отбелязват спад – съответно с 11.2 и 0.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Според НСИ за 2020 година БВП на човек от населението се падат 17 109 лв. от обема на показателя. Индустриалният сектор създава 26.5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2019 година. Секторът на услугите създава 69.5%, а аграрният сектор – 4.0% от добавената стойност, при съответно 71.2 и 3.8% през 2019 година.