Изготвяне на бизнес план в 3 стъпки

business, woman, laptop, plans

Изготвянето на бизнес план е важен елемент при стартирането на всеки проект. Той има универсално приложение и е важен инструмент както за стартиращи, така и за действащи компании. Това е задължителен  документ, в случай, че искате да развивате добър бизнес и да останете трайно на пазара. В тази статия ще ви представим методика за изготвянето на бизнес план в 3 стъпки. Предложената примерна структура на бизнес план е валидна за всички видове бизнеси независимо от техния мащаб.

Какво е бизнес план?

Бизнес планът е документ, който описва стратегията за реализиране на определен бизнес проект. Планът не гарантира стопроцентов успех, но е ключов елемент за всяка бизнес идея. Той представя анализ на пазарната ситуация в избрания сектор на икономиката, в който сте се насочили. Анализът трябва да направи прогнози за бъдещата ситуация на избрания пазар. На мениджмънта на една компания е нужен бизнес плана за да може да вземе адекватни решения за бъдещите инвестиции.

Елементи на бизнес плана

Няма задължителна схема за определяне на стратегията за развитие на един бизнес, но тя трябва да включва следните задължителни елементи на бизнес плана:

  • цел на проекта;
  • маркетингов план;
  • производствена програма;
  • бюджет.

Най-важният елемент от съдържанието на бизнес плана е дефинирането на необходимия бюджет за реализирането му. Той трябва да определи как ще бъдат постигнати  набелязаните цели, т.е. да представи конкретен финансово обоснован план за действие.

Представяне на бизнес план на фирма е едно от основните условия, което банките поставят при кандидатстване за кредит за стартиране на бизнес проект, както и за всяка нова инвестиция на компаниите. Бизнес планиране е необходимо и при кандидатстване за финансиране по европейски проекти.

Как се прави бизнес план?

1.            Бизнес цели

Бизнес целите са крайната точка, която фирмата ще се стреми да достигне. Те са изразители на визията на собствениците и представят дългосрочната стратегия за развитие.

Бизнес целите трябва да бъдат предизвикателни и да излизат извън рамките на текущата ситуация. По този начин те ще се превърнат в основна движеща сила за реализиране на вашия проект. Разбира се не става дума за имагинерни цели, които очевидно са непостижими.

Целите е необходимо да бъдат ясни и конкретни. На тази база се определят необходимите финансови и материални ресурси. Особено важно е ролята на служителите. Те трябва да притежават необходимата професионална квалификация и умения, както и да бъдат силно мотивирани за постигане на бизнес целите. За това е необходимо да ги разбират и да са убедени в тяхното постигане.

2.            Анализ на пазарната ситуация

Анализа на пазарната ситуация означава да се оцени средата, в която ще оперира фирмата. Това включва на първо място оценка на потребностите на клиентите и на техните финансови възможности за тяхното задоволяване. Тук под клиент разбираме по-широк смисъл на тази дума, не само индивидуални клиенти – физически лица, а и фирми, учреждения евентуални потребители на предлагания от вас продукт. Потребностите на клиента през цялото време трябва да бъдат във фокуса на вашето внимание. Сложността на тази оценка идва от необходимостта те да бъдат оценявани в перспектива. Който може да предвиди в каква посока ще се променят изискванията на клиентите и да предложи адекватен продукт или услуга, той ще постигне успех.

Следващата стъпка е анализа на пазарната среда. Тук е важно да се открият пазарни ниши и да се оцени възможността за излизане на пазара с конкурентен по цена и качество продукт. Няма смисъл да се излиза на пазара, ако предложението не носи конкретна полза за потребителите. Важно е да оцените минималния пазарен дял, който може да спечелите.

Последният и най-труден елемент от тази точка е анализа на конкурентите. Задълбоченото проучване на тяхната дейност включва определяне на пазарите , на които те оперират и оценка на техните предимства и недостатъци. Необходимо е да се знае техния потенциал за развитие. На  тази база следва да определите вашата конкурентна стратегия.

Анализа на пазарната ситуация следва да завърши с изготвянето на Маркетингов план. Чрез него трябва да определите как продуктите ви ще стигнат до пазара. Основна част от този план е начина на ценообразуване. Вашите цени е необходимо да са конкурентни и в същия момент да позволяват постигането на устойчиви финансови приходи и постигане на печалба от дейността. В плана се определят каналите за продажба и дистрибуция. Важно е да се предвиди рекламната стратегия за представяне на продукта.

В тази стъпка от бизнес плана следва да се направи и оценка на риска. Всички потенциални рискове, които могат да се появят трябва да се предвидят, както и да се оцени тяхното въздействие. Важно е да се оценят и възможностите за излизане от избраната пазарна ниша с минимални загуби при неблагоприятен развой на събитията.

3.            Оперативен план за управление

В оперативния план за управление се описват конкретните начини и средства за постигане на поставените бизнес цели. Ясно трябва да се определи управленската структура на компанията и начина на взимане на управленските и оперативните решения. Следва да са ясни отговорностите на всеки един в управленската йерархия.

Важен елемент на този план е описанието на производствения процес заедно с всичките свои елементи – производствени сгради, складове, офиси и др. Необходимо е да се посочи последователността от действия до получаването на готовия продукт.

Във финансовия план, като част от управленската програма, се прави анализ на финансовото състояние на компанията. Определят се източниците за финансиране и за доходи на фирмата. Необходимо е да се изработи предварителен план за приходите и разходите. В случай на необходимост от кредити се разработва кредитен и погасителен план.

Бизнес планът приключва със заключение, в което на основата на предоставената информация и анализ, се прави заключение за ефективността на инвестицията, така че мениджмънта или собствениците на компанията да могат да вземат ефективно управленско решение.

Във видеото на “Емигрирай в Австралия” може да видите Как се прави бизнес план в 5 стъпки:

Как се прави бизнес план в 5 стъпки