Картофопроизводители призовават МЗХГ да спре приема по подмярка “Инвестиции в земеделски стопанства”

Министерството на земеделието, храните и горите да прекрати приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по ПРСР 2014-2020 г. и спешно да промени условията за кандидатстване заради наложените ограничения. Това заяви Тодор Джиков, председател на Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК). Според него условията са дискриминационни и облагодетелстват само големите земеделски производители. Малките и средни фирми, и най-вече тези в полупланинските и планинските райони не могат да отговорят на правилата за кандидатстване за европейските средства. „Условията трябва да бъдат променени много бързо и мярката отново да бъде отворена за прием в рамките на един месец. Средствата са необходими на земеделските стопани в тази тежка криза в резултат на световната пандемия от COVID-19″, каза Джиков.

 В Административен съд София-град вече е подадена жалба във връзка с процедурата. В нея се посочва, че в т.11.1 от Условията за кандидатстване е посочено, че допустими да получат подпомагане са единствено земеделски стопани, които към датата на подаване на проектното предложение са били регистрирани като земеделски стопани без прекъсване през последните 36 месеца. Така заложено това изискване е дескриминационно и противоречи на ПРСР 2014-2020 г., където като условия за допустимост на кандидатите са посочени единствено регистрацията по Закона за подпомагане на земеделските производители, приход от земеделие и минимален стандартен производствен обем от 8000 евро. Заради това ограничение не могат да кандидатстват стопаните, които са влезли в земеделието през последните 3 години, обясни Джиков.

Ограничителни са още условията в критериите за методика и оценка на проектните предложения, пише в жалбата пред Административния съд. В приоритет №4 – Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, 4.2 – Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селсктостопански култури, отглеждани в земеделското стопанство, са предвидени 15 точки при оценяването на проектите в случаите, когато бенефициентите представят проекти с инвестиции в напоителни системи (за нови системи), като използването на вода ще бъде осигурено от клон на „Напоителни системи” за разлика от проекти с инвестиции в напоителни системи, които не използват вода от „Напоителни системи” ЕАД, за които бенефициентите ще получат 10 точки.

Дружеството „Напоителни системи” ЕАД обаче е със 100% държавна собственост, като правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от Министерството на земеделието, храните и горите. С предвидените допълнителни точки на практика се създават изкуствени предпоставки и предимства на бенефициента, който е поощрен да използва като доставчик на услугата „Напоителни системи” ЕАД. Това пък от друга страна по същество е нарушение на чл. 107 от ДФЕС, като се явява на практика предоставяне на непозволена държавна помощ, като дружеството „Напоителни системи” ЕАД се поставя в по-благоприятно положение. С подзаконов нормативен акт се създава условие за икономическа изгода, която „Напоителни системи” ЕАД нямаше да получи при нормални пазарни условия, т.е. в отсъствие на държавна намеса.

Допълнителните точки, предвидени в обжалвания административен акт, при оценка на проектите, отговарящи на посоченото по-горе условие – сключване на договор с „Напоителни системи” ЕАД, са определящи при равни други условия и доколкото са решаващи за получаване на финансиране на бенефициента, той е принуден да сключи такъв договор за доставка именно с това юридическо лице. Отделно от това, „Напоителни системи” ЕАД е предприятие в затруднение по смисъла на законодателството в областта на държавните помощи и съществува забрана за предоставяне на държавна помощ под каквато и да е форма, освен за преструктуриране и оздравяване. Този текст противоречи и на основния принцип за равнопоставеност на кандидатите за участие по подмярка 4.1, което представлява и пряка дискриминация на неотговарящите на това условие икономически субекти. Освен всичко посочено, „Напоителни системи” ЕАД няма действащи съоръжения, които обхващат територията на цялата страна, пише още в жалбата.