Печалбата на банките расте до 1,7 млрд. лв. на полугодието

Пари

Снимка: expert.bg

Печалбата на банковата система в България към 30 юни е 1,7 млрд. лв., нараствайки с 672 млн. лв. (66%) повече на годишна база, показва статистиката за представянето на банковия сектор, която Българската народна банка (БНБ) публикува всеки месец.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на миналия месец възлизат на 184 млн. лв. (при 190 млн. лв. за първата половина на 2022 г.). Това намаление съответства на тенденцията на спад на заделените провизии и намалелите разходи за обезценка на финансови активи през миналата година и през май, въпреки че банките започват да обръщат все повече внимание на финансовото състояние на клиентите си, което се влияе от инфлацията и очакваното повишение на лихвените проценти по заемите.

В централната банка изчисляват, че през второто тримесечие на тази година активите на банковата система се увеличават с 466 млн. лв. (0,3%) и в края на юни достигат 161,1 млрд. лв. Спрямо края на март нарастват кредитите и авансите, а делът им в структурата на активите се увеличава от 61,1% до 65%.

През второто тримесечие на 2023 г. спестяванията в банковата система се увеличават с 943 млн. лв. (0,7%) и в края на юни достигат 138,5 млрд. лв. Нарастват депозитите на домакинства (с 1,5 млрд. лв., 1,9%) и тези на кредитни институции (с 1 млрд. лв.,11,2%).

Намаляват спестяванията на бизнеса (с 644 млн. лв., 1,5%), на други финансови предприятия (с 526 млн. лв., 11,1%), както и тези на сектор държавно управление (с 348 млн. лв., 7,7%).

Източник: investor.bg