EVN с грижа за щъркелите

Снимка: elyug.bg

Със 174 нови платформи за обезопасяване на гнезда разположени на стълбове от електроразпределителната мрежа ще посрещне щъркелите тази година “Електроразпределение Юг” (част от EVN). С платформите дружеството обезопасява щъркеловите гнезда по стълбове от електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

С монтираните в рамките на последната година платформи общият брой на платформите, монтирани от “Електроразпределение Юг” за предпазване живота на щъркелите oт 2009 г. възлиза на 2822.

Стълбове от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркели за разполагане на техните гнезда, като често тези гнезда са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, които от една страна се отразяват фатално на птиците, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата. Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около 1 метър от проводниците. По този начин не само се предпазва животът на птиците, но и се намалява потенциалната опасност от подпалване на гнездата, тъй като металните платформи не позволяват на гнездата да пропадат между проводниците на електрическата мрежа. Обезопасяването се извършва преди пролетната миграция на птиците и в одобрения срок от Министерството на околната среда и водите – до 1 март.

Инициативата на “Електроразпределение Юг” за монтиране на платформите е съгласувана със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ).

Щъркелите живеят предимно в колонии, а доста често представителите на двата пола образуват трайни двойки. Строят огромни гнезда по дърветата, с изключение на южноамериканския вид, който гнезди на земята. Поне три вида са синантропни и строят гнездата си в близост до хората и дори върху техните домове. Снасят средно по 4-5 яйца и отглеждат по едно поколение годишно.

Птиците не издават особени звуци с изключение н малките, които писукат. Най-характерен звук при тях е тракането с клюна, което е особено изявено при белите щъркели.
Хранят се с жаби, насекоми, червеи, млади птици, гущери и гризачи.